Handelsbetingelser

Handelsbetingelser for sæson 2022/2023

PRØVETIME – DU BINDER DIG IKKE TIL NOGET
Når eleven reserverer plads til en ”gratis prøvetime”, binder eleven sig ikke til at starte hos VM Dans. Efter prøvetimen vælger eleven, om eleven vil lave en endelig tilmelding til holdet eller sige nej tak. Ved reservation af en ”gratis prøvetime” hæfter eleven derfor ikke for noget, men er blot garanteret en plads på holdet, hvis eleven ønsker det.

GENERELLE BETINGELSER
Nedenstående handelsbetingelser er gældende for alle hold i Vad Mikkelsen Dans ApS (herefter benævnt ”VM Dans”). Ved elevens online tilmelding, accepteres nedenstående handelsbetingelser. Betaling online er ikke muligt, uden samtidig accept af nedenstående handelsbetingelser.

Betales der kontant i VM Dans receptionen skal disse handelsbetingelser underskrives manuelt af eleven.

Nedenstående betingelser er udarbejdet i samarbejde med Interlex advokater i Aarhus.

KONTAKTOPLYSNINGER
Vad Mikkelsen Dans ApS (CVR-nr.: 29611513)
Sommervej 19, 8210 Aarhus V
Tlf. 86282300
E-mail: vmdans@vmdans.dk
Hjemmeside: www.vmdans.dk

RESERVATION AF PLADS PÅ HOLD/BETALING AF DEPOSITUM
Når en elev reserverer en plads på et hold, hæfter eleven ikke for noget, men betaler et depositum på DKK 100,00 pr. person pr. hold. Dette depositum fratrækkes, når eleven betaler 1. rate af dansekontingentet, eller returneres til eleven, hvis eleven, senest 1 uge efter prøvetimen, oplyser VM Dans, at eleven ikke ønsker at gå på holdet. Dette skal ske til e-mailen vmdans@vmdans.dk ellers frafalder retten til at få refunderet depositum.

Nedenstående handelsbetingelser træder i kraft, når eleven deltager i danseundervisningen, udover prøvetimen, og dermed tilkendegiver et ønske om at gå på holdet. Bestemmelser vedrørende online køb, som er beskrevet sidst i disse handelsbetingelser, gælder dog også ved betaling af depositum til prøvetime.

TILMELDING & BETALING AF KONTINGENT
Umiddelbart efter elevens prøvetime tilsendes eleven en e-mail, hvor eleven, via et link, kan fortage en endelig tilmelding til danseholdet. Samtidig betales 1. rate af dansekontingentet samtidig med, at eleven accepterer disse handelsbetingelser. Endelig tilmelding til holdet samt betaling er ikke mulig uden samtidig accept af disse handelsbetingelser. Er eleven under 18 år, skal denne accept foretages af elevens forældre eller værge.

Eleven (eller dennes forældre/værge hvis eleven er under 18 år) skal kontakte VM Dans, hvis mailen med betalingsinfo ikke er modtaget senest inden 2. dansegang.

Betales der kontant i VM Dans receptionen skal disse handelsbetingelser underskrives manuelt af eleven. Er eleven under 18 år, skal denne underskrift foretages af elevens forældre eller værge.

Endelig tilmelding, samt betaling af 1. rate af dansekontingentet, skal ske senest 2. dansegang. Når en elev foretager en endelig tilmelding, bekræfter eleven, at have læst og accepteret VM Dans’ handelsbetingelser.

Ved ”dansekontingent” menes elevens betaling for deltagelse på ét eller flere dansehold. Elevens deltagelse på ét eller flere dansehold er også beskrevet som elevens ”medlemskab”.

Er eleven under 18 år, påtager forælder/værge (i det efterfølgende kaldt ”betaleren”) sig ved underskrift af disse handelsbetingelser (eller accept via afkrydsning online), at hæfte for denne betalingsforpligtelse.

DANSESÆSONEN
Ved sæsonstart i august består dansesæsonen af 40 dansegange inkl. Afdansningsbal/Gallafest og prøvetime. Hold med opstart senere end august har færre dansegange, hvilket oplyses til de individuelle hold. Dansegangene er specificeret via VM Dans Kalenderen, som udleveres til eleven ved sæsonstart.

Hvis eleven starter senere end almindelig holdstart i august, følger eleven de almindelige opkrævningstidspunkter (se nedenstående). Senest efter 2. dansegang betales dermed en rate svarende til 2 måneder (8 dansegange). Efterfølgende rate tilrettes elevens opstartstidspunkt. Eleven betaler således fra og med den måned, eleven begynder på det/de respektive hold. (Eksempel: Starter eleven i november, betales 2 måneder ved opstart og kun 1 måned i decemberraten. Efterfølgende rater er på 2 måneder). Eleven er naturligvis omfattet af udmeldelsesreglerne.

BETALINGSMULIGHEDER
Betaling af dansekontingent kan ske på følgende to måder:

1) Køb af hele sæsonen – 5% rabat
Betaler eleven for hele sæsonen, inden udgangen af august måned, ydes 5% rabat på hele kontingentet.

2) Betaling i rater
Kontingentet kan betales i 5 rater. Hver rate udgør 8 dansegange og betales hver 2. måned.
1. Rate betales senest 2. dansegang
2. Rate betales senest den 1. oktober
3. Rate betales senest den 1. december
4. Rate betales senest den 1. februar
5. Rate betales senest den 1. april

1. gang eleven betaler online med betalingskort, accepterer eleven (eller betaleren), at de efterfølgende rater automatisk trækkes på samme betalingskort. Udløber betalingskortet, er det elevens (eller betalerens) ansvar at opdatere betalingskortinformationerne via elevens profil på vmdans.dk.

Betalingsraterne kan også betales kontant i VM Dans receptionen på Sommervej 19, 8210 Aarhus V.

At undlade at betale kontingent er ikke lig med, at man er udmeldt. Udmeldelse skal altid ske jf. vores udmeldelsesregler. Se afsnit omkring udmeldelse.

Det er elevens (eller betalerens) ansvar, at kontingentet bliver betalt rettidigt. VM Dans er ikke ansvarlig for, at eleven modtager påkravsoplysninger på forestående betalingsfrister, og det er således elevens (eller betalerens) eget ansvar, at få betalt forfaldne rater til tiden. Ved for sen betaling beregnes iflg. renteloven et gebyr på 100 kr. pr. skriftlig påmindelse, uanset om det er via mail eller i papirform.

PRISER
Der er opstillet følgende priskategorier (prisen er oplyst pr. måned, hvilket svarer til 4 dansegange):

PRISER I AARHUS
Pris 1 – Enkeltperson (50 min. om ugen)
Kr. 349,00

Pris 2 – Enkeltperson, Minibørn (45 min. om ugen)
Kr. 329,00

Pris 3 – Enkeltperson, Sportsdans (60 min. om ugen)
Kr. 395,00

Pris 4 – Enkeltperson, Sportsdans (90 min. om ugen)
Kr. 509,00

Pris 5 – Pr. person på et parhold (50 min. om ugen)
Kr. 349,00

Pris 6 – Pr. person på et parhold (60 min. om ugen)
Kr. 369,00

Pris 7 – Pr. person på et parhold (70 min. om ugen)
Kr. 399,00

Pris 8 – Enkeltperson med studiekort (50 min. om ugen) (kun udvalgte hold)
Kr. 329,00

PRISER I SKANDERBORG, HORSENS, SILKEBORG, VIBORG & RANDERS
Pris X1 – Enkeltperson (45 minutter om ugen)
Kr. 309,00

Pris X2 – Enkeltperson, Minibørn (45 minutter om ugen)
Kr. 299,00

Pris X3 – Pr. person på et parhold (45 minutter om ugen)
Kr. 309,00

Pris X4 – Enkeltperson med studiekort (45 min. om ugen) (kun udvalgte hold)
Kr. 299,00

VM Dans tager forbehold for systemfejl eller andre fejl, i forbindelse med opkrævning af kontingent. Det er til enhver tid de nævnte priser og rabatter i disse handelsbetingelser, der er gældende. Alle priser er ikke momspligtige og derfor angivet uden moms, dog forbeholder VM Dans sig retten til at ændre i kontingentpriserne i løbet af sæsonen, hvis der fra myndighedernes side påbydes VM Dans at tilføre vores ydelser ekstra afgifter som eksempelvis moms. Eleven vil, i en sådan situation, naturligvis blive informeret i god tid via mail.

RABATTER
Ved deltagelse på flere hold, betaler eleven fuld pris for det dyreste hold, og får derefter 30% rabat på efterfølgende hold. Rabatten udregnes ud fra det billigste hold.

UDMELDELSE (opsigelse af køb)
Udmeldelsesreglerne er opstillet således, at VM Dans kan planlægge undervisningen tilfredsstillende for alle elever. Udmeldelsesreglerne følger forbrugeraftalelovens §28 om løbende tjenesteydelser.

Bindingsperiode:
Eleven har 5 måneders bindingsperiode. Eleven binder sig dermed ikke til hele sæsonen. Eleven binder sig fra og med den måned, hvor eleven starter til dans. Ønsker man ikke at fortsætte udover bindingsperioden, skal man huske at udmelde sig jf. vores udmeldelsesregler.

Opsigelsesvarsel:
Varsel er altid løbende måned + 1 måned. Ønsker eleven at udmelde sig til udgangen af bindingsperioden, skal eleven varsle udmeldelsen senest løbende måned + 1 måned før bindingsperiodens udløb.

Automatisk ophør af medlemskab:
Medlemskabet ophører automatisk, når dansesæsonen slutter. Ønsker eleven at deltage i den næste sæson, skal eleven tilmelde sig på ny.

Udmeldelse, hvis duopartner eller standard/latinpartner stopper:
Hvis elevens duopartner eller standard/latinpartner stopper eller skifter partner, er VM Dans udmeldelsesregler stadig gældende. Eleven er altid velkommen til at danse uden partner på holdet eller skifte til et andet hold (der tages dog forbehold for, om der er ledige pladser).

Korrekt udmeldelse:
I tilfælde af udmeldelse, i løbet af en sæson, skal dette ske skriftligt via mail til vmdans@vmdans.dk. Der udleveres/tilsendes altid en kvittering, når VM Dans har modtaget udmeldelsen. Eleven opfordres til at gemme denne kvittering, da det er elevens ansvar at kunne bevise, at udmeldelsen har fundet sted. Udmeldelse kan ikke ske til instruktøren.

Restance i udmeldelsesperioden:
Evt. restance i perioden frem til udmeldelsen træder i kraft, skal betales til VM Dans. Eleven skal således betale kontingent for udmeldelsesperioden, også selvom eleven ikke møder op til dans i udmeldelsesperioden.

Udeblivelse fra undervisningen:
Ved udeblivelse fra undervisningen, vil eleven fortsat betragtes som tilmeldt. Kontingentet vil således blive opkrævet, indtil korrekt udmeldelse er sket. Ved sæsonens udløb ophører medlemskabet automatisk, og eventuelle restancer betales.

ØVRIGE BESTEMMELSER

Flexordning
Generelt tilmelder eleven sig ét bestemt hold på én bestemt dag, og skal følge dette hold hele sæsonen. Hvis holdet er programsat flere gange om ugen, kan eleven dog flekse. Hvis eleven eksempelvis er forhindret i at deltage på sit normale hold om mandagen, og det samme hold er programsat om tirsdagen, kan eleven deltage på tirsdagsholdet, den uge hvor eleven er forhindret i at deltage om mandagen. Eleven skal dog sende en mail til VM Dans på reception@vmdans.dk for at meddele, at eleven flekser i den pågældende uge, hvilket efterfølgende bliver bekræftet af VM Dans. Vi gør opmærksom på, at det aldrig er tilladt at flekse uden forudgående aftale med VM Dans. VM Dans forbeholder sig endvidere, til hver en tid, retten til, ikke at acceptere et fleks, hvis det hold eleven ønsker at flekse til, er optaget.

Force Majeure
VM Dans er aldrig ansvarlig forpligtet til at yde erstatning, såfremt VM Dans ikke kan levere i overensstemmelse med disse handelsbetingelser, og dette skyldes forhold uden for VM Dans’ kontrol. Hvis VM Dans eksempelvis, grundet force majeure, må aflyse en eller flere dansegange, vil VM Dans dog altid forsøge at udvide dansesæsonen således, at eleven får alle dansegange i sæsonen tilbudt. Således kan VM Dans, i tilfælde af force majeure, forlænge dansesæsonen udover det, som er oplyst på VM Dans kalenderen.

Sportsskader
Eleven har ved underskrivelse af disse handelsbetingelser accepteret, at der er en vis risiko i forbindelse med sportsaktiviteter. VM Dans kan ikke gøres ansvarlig for eventuelle skader.

Forbehold
Eleven er omfattet af de rettigheder, der fremgår af den danske Markedsføringslov og de danske regler om visse forbrugeraftaler. Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer.

Kvittering
Ved betaling online på www.vmdans.dk sendes der umiddelbart efter gennemført køb en automatisk genereret kvittering til elevens e-mailadresse.

Elevens ansvar
Hvis eleven ikke modtager en kvittering er det elevens ansvar at kontakte VM Dans for at sikre, at betaling og/eller reservation af holdplads er gennemført.

Levering
Undervisningen foregår:
VM Dans i Aarhus: Sommervej 19, 8210 Aarhus V, VM Dans i Skanderborg: Audonicon, Grønnedalsvej 14, 8660 Skanderborg , VM Dans i Horsens: HåndværkerForeningen, Allegade 16A, 8700 Horsens, VM Dans i Randers: Randers Real Idrætshal, Sven Dalsgaards Vej 2, 8900 Randers og VM Dans i Silkeborg, Th. Langs skole, Hostrupsgade 23, 8600 Silkeborg.

Fortrydelsesret & fortrydelsesfrist
Efter lov om forbrugeraftaler – Forbrugeraftaleloven §18, kan eleven fortryde sin tilmelding. Fortrydelsesfristen er 14 dage. Fristen regnes fra tilmeldingsdagen. Fortrydelsesretten begrænses, hvis VM Dans har leveret en tjenesteydelse helt eller delvis indenfor fortrydelsesfristens udløb. Derfor vil fortrydelsesretten bortfalde, hvis holdet påbegyndes, inden udløb af de 14 dage. Inden udløb af fortrydelsesfristen, skal eleven underrette VM Dans om, at eleven har fortrudt købet og ønsker at ophæve handlen. Eleven skal sende underretningen skriftligt med post til: VM Dans, Sommervej 19, 8210 Aarhus V eller via e-mail til vmdans@vmdans.dk.

Betaling
En sæson betales online med betalingskort eller i receptionen på VM Dans, Sommervej 19, 8210 Aarhus V.

 

Kontakt: VM Dans, Sommervej 19, 8210 Aarhus V