Handelsbetingelser - VM Dans

Handelsbetingelser

Handelsbetingelser for sæson 2020/2021


PRØVETIME


Når eleven reserverer plads til en ”gratis prøvetime”, binder eleven sig ikke til at starte hos VM Dans. Se i øvrigt afsnittet om ”Reservation/Betaling af depositum”.


 


 


GENERELLE BETINGELSER


Nedenstående handelsbetingelser er gældende for alle hold i Vad Mikkelsen Dans ApS (herefter benævnt ”VM Dans”) i Aarhus, Horsens, Skanderborg og Randers. Ved elevens online accept, accepteres nedenstående handelsbetingelser. Betaling online er ikke muligt uden samtidig accept af nedenstående handelsbetingelser. Handelsbetingelser skal endvidere underskrives på danseskolen. Se afsnittet ”TILMELDING”.


 


Nedenstående betingelser er udarbejdet i samarbejde med Interlex advokater i Aarhus.


 


KONTAKTOPLYSNINGER


Vad Mikkelsen Dans ApS, CVR-nr.: 29611513, Sommervej 19, 8210 Aarhus V, Tlf. 8628 2300,


E-mail: vmdans@vmdans.dk, Hjemmeside: www.vmdans.dk


 


RESERVATION/BETALING AF DEPOSITUM


Når en elev reserverer en plads på et hold, hæfter eleven ikke for noget, men betaler et depositum på DKK 100,00 pr. person pr. hold. Dette depositum fratrækkes, når eleven betaler 1. rate af dansekontingentet, eller returneres til eleven, hvis eleven oplyser VM Dans, at eleven ikke ønsker at gå på holdet alligevel. Sidstnævnte skal ske senest 1 uge efter prøvetimen har fundet sted, og skal ske til e-mailen vmdans@vmdans.dk ellers frafalder retten til at få refunderet depositum. Der henvises i øvrigt til afsnittet ”Udmeldelsesregler”.


 


Nedenstående handelsbetingelser træder automatisk i kraft, når eleven deltager i danseundervisningen, udover prøvetimen, og dermed tilkendegiver eleven et ønske om at gå på holdet. Bestemmelser vedrørende online køb, som er beskrevet sidst i disse handelsbetingelser, gælder dog også ved betaling af depositum til prøvetime.


 


TILMELDING


Efter 1. dansegang udleveres en tilmeldingsblanket, hvor handelsbetingelserne fremgår. Denne skal underskrives af eleven. Hvis eleven er under 18 år, skal elevens forælder eller værge underskrive tilmeldingen. På denne tilmelding fremgår det, hvilket hold eleven er tilmeldt. Tilmeldingsblanketten afleveres i VM Dans receptionen (i Randers, Skanderborg og Horsens afleveres sedlen til instruktøren).


Når en elev foretager endelig tilmelding/køb af deltagelse på hold/oprettelse af medlemskab (senest 2. dansegang), bekræfter eleven, at have læst og accepteret VM Dans’ handelsbetingelser.


 


BETALING AF KONTINGENT


Ved ”dansekontingent” menes elevens betaling for deltagelse på ét eller flere dansehold. Elevens deltagelse på ét eller flere dansehold er også beskrevet som elevens ”medlemskab”.


 


Er eleven under 18 år, påtager forælder/værge sig ved underskrift af disse handelsbetingelser, at hæfte for denne betalingsforpligtelse.


 


Dansesæsonen 2020/2021 består af 38 dansegange inkl. Afdansningsbal/Gallafest og prøvetime. (Disco Formation og Disco Small Group har flere dansegange) Dansegangene er specificeret via VM Dans Kalenderen, som udleveres til eleven ved sæsonstart.


 


Betaling af dansekontingent kan ske på følgende to måder:


 


1) Køb af hele sæsonen – 10% rabat


Betaler eleven for hele sæsonen kontant, inden udgangen af september måned, dog senest inden elevens 3. dansegang, ydes 10 % i rabat på hele kontingentet. Kontingentet betales i receptionen på VM Dans, Sommervej 19, 8210 Aarhus V, eller via betalingslink, som fremsendes via e-mail.


 


2) Betaling i rater


Eleven kan alternativt vælge at betale for dansesæsonen i 3 rater. 1. rate består af 14 dansegange (dog fratrækkes indbetalt depositum i 1. rate), 2. rate består af 10 dansegange og 3. rate består af 14 dansegange. Betalingen forfalder på følgende tidspunkter: 1. rate: Betales senest inden 3. dansegang, 2. rate: betales senest den 01.12.2020, 3. rate: betales senest den 01.03.2021. Kontingentet betales i receptionen på VM Dans, Sommervej 19, 8210 Aarhus V, eller via betalingslink, som fremsendes via e-mail. At undlade at betale kontingent er ikke lig med, at man er udmeldt. Udmeldelse skal ALTID ske jf. vores udmeldelsesregler. Se afsnit omkring udmeldelse.


 


Det er elevens’ (eller den person som har underskrevet/accepteret disse handelsbetingelser) ansvar, at 1. rate af kontingentet bliver betalt rettidigt (se dato på betalingslink som sendes via e-mail), samt at de øvrige betalingsfrister bliver overholdt. VM Dans er ikke ansvarlig for, at eleven modtager påkravsoplysninger på forestående betalingsfrister, og det er således eleven/forældre/værgens eget ansvar, at få betalt forfaldne rater til tiden. Eleven/forælder/værgen skal kontakte VM Dans, hvis mailen med betalingsinfo ikke er modtaget senest inden 3. dansegang.


 


OBS: Hvis eleven starter senere end almindelig holdstart i august, følger eleven de almindelige opkrævningstidspunkter. Senest efter 2. dansegang betales dermed en rate svarende til perioden frem til næste almindelige opkrævning, som er 01.12.2020 eller 01.03.2021 (dette er også gældende for hold, der starter senere end almindelig holdstart i august). Eleven betaler fra og med den måned, eleven begynder på det/de respektive hold. Eleven er naturligvis omfattet af udmeldelsesreglerne.Ved for sen betaling beregnes iflg. renteloven et gebyr på 100 kr. pr. skriftlig påmindelse uanset om det er via mail eller i papirform.


PRISER
VM Dans tager forbehold for systemfejl eller andre fejl, i forbindelse med udsendelse af opkrævning af kontingent. Det er til enhver tid de nævnte priser og rabatter i disse handelsbetingelser, der er gældende. Alle priser er ikke momspligtige og derfor angivet uden moms. Der er opstillet følgende priskategorier (prisen er oplyst pr. måned, hvilket svarer til 4 dansegange):


AARHUS:
Pris 1, kr. 330,00
Enkeltperson (50 min. om ugen)


Pris 1.1, kr. 310,00
Enkeltperson, minibørn (45 min. om ugen)

Pris 1.a, kr. 290,00
Enkeltperson på Disco Formation og/eller Disco Small Group


Pris 2, kr. 385,00
Enkeltperson (60 min. om ugen)


Pris 3, kr. 469,00
Enkeltperson sportsdans (75 min. om ugen)


Pris 4, kr. 499,00
Enkeltperson sportsdans (90 min. om ugen)


Pris 5, kr. 325,00
Pris pr. person på et parhold (50 min. om ugen)


Pris 6, kr. 355,00
Pris pr. person på et parhold (60 min. om ugen)


Pris 7, kr. 399,00
Pris pr. person på et parhold (70 min. om ugen)


Pris 8, kr. 295,00
Pris for en enkeltperson på DancePower/fitnessdans (50 min. om ugen)


Pris 9, kr. 299,00
Pris for enkeltperson med studiekort (50 min./ugen) (kun udvalgte hold)


RANDERS, HORSENS OG SKANDERBORG
Pris X1, kr. 290,00
Pris for enkeltperson (45 minutter om ugen)


Pris X2, kr. 280,00
Pris for enkeltperson, minibørn (45 minutter om ugen)


Pris X3, kr. 290,00
Pris pr. person på et parhold (45 minutter om ugen)


Pris X4,
kr. 280,00 Pris pr. person på et parhold med studiekort (45 minutter om ugen).


Ved specielle hold og ekstra arrangementer kan der forekomme andre priser. Dette er oplyst under det/de individuelle hold og arrangementer.

RABATTER
Ved deltagelse på flere hold, betaler eleven fuld pris for det dyreste hold, og får derefter rabat på efterfølgende hold. Er prisen på de tilmeldte hold den samme, betales der fuld pris for det hold med den højeste rabatsats.


Udgangspunktet er, at der gives en rabatsats på 40 %, men for følgende hold ydes der alene 20 %: 15-09, 15-19, 15-26, 15-37, 15-45, 15-M02, 15-62, 15-63, 15-70. Har 2 hold samme pris, gives rabat på det hold med den laveste rabatsats.

På følgende hold gives ingen rabat: 15-28, 15-75, 15-76 og 15-79


UDMELDELSE (opsigelse af køb)


Udmeldelsesreglerne er opstillet således, at VM Dans kan planlægge undervisningen tilfredsstillende for alle elever. Udmeldelsesreglerne følger forbrugeraftalelovens § 28 om løbende tjenesteydelser.


 


Bindingsperiode:


5 måneder (hold for minibørn dog kun 3 måneder). Eleven binder sig dermed ikke til hele sæsonen. Bindingsperioden starter 1. september. Eleven binder sig fra og med den måned eleven starter i, dog tidligst fra og med september. Starter eleven således ved sæsonstart går bindingsperioden frem til og med 31. januar (hold for minibørn dog kun frem til og med 30. november). Ønsker man ikke at fortsætte udover bindingsperioden skal man huske at udmelde sig jf. vore udmeldelsesregler.


Opsigelsesvarsel:


Varsel er altid løbende måned + 1 måned. Ønsker eleven således at opsige til udgangen af bindingsperioden, skal eleven varsle udmeldelse senest løbende måned + 1 måned før bindingsperiodens udløb.


 


Automatisk ophør af medlemskab:


Medlemskabet ophører automatisk, når sæsonen slutter. En sæson varer 38 gange (fra medio august til primo juni – for nærmere specifikation se kalenderoversigten på www.vmdans.dk. OBS: ved uforudsete hændelser kan VM Dans forlænge sæsonen til ultimo juni). Ved sæsonens afslutning har eleven betalt for alle dansegange, og eleven vil da ikke længere modtage opkrævninger fra VM Dans med mindre der er restancer. Ønsker eleven at deltage igen næste sæson, skal eleven tilmelde sig på ny.


 


Udmeldelse, hvis duopartner eller standard/latinpartner stopper:
Hvis elevens duopartner eller standard/latinpartner stopper eller skifter partner, er VM Dans udmeldelsesregler stadig gældende. Eleven er altid velkommen til at danse uden partner på holdet eller skifte til et andet hold (der tages dog forbehold for, om der er ledige pladser).


Korrekt udmeldelse:


I tilfælde af udmeldelse skal dette ske skriftligt. Der findes udmeldelsesblanketter i receptionen. Udmeldelse kan også ske via mail til vmdans@vmdans.dk. Der udleveres/tilsendes altid en kvittering, når VM Dans har modtaget udmeldelsen. Eleven opfordres til at gemme denne kvittering, da det er elevens ansvar at kunne bevise, at udmeldelsen har fundet sted. Udmeldelse kan ikke ske til instruktøren. Udmeldelser via sociale medier såsom Facebook er ikke muligt. Udmeldelsen skal ske på én af de 2 anførte måder:
1. I receptionen via vores udmeldelsesblanket
2. Ved at sende en mail til vmdans@vmdans.dk


Restance i udmeldelsesperioden:


Evt. restance i perioden frem til udmeldelsen træder i kraft, skal betales til VM Dans. Eleven skal således betale kontingent for udmeldelsesperioden, også selvom eleven ikke møder op til dans i udmeldelsesperioden.


Udeblivelse fra undervisningen:


Ved udeblivelse fra undervisningen, uden forud skriftlig udmelding, vil eleven fortsat betragtes som tilmeldt. Kontingentet vil således blive opkrævet, indtil korrekt udmeldelse er sket. Eleven modtager dog kun opkrævning for perioden som medlemskabet omhandler (38 gange pr. hold). Ved sæsonens udløb (efter 38 gange) ophører medlemskabet automatisk, og eventuelle restancer betales. (Disco Formation og Disco Small Group har flere dansegange)

ØVRIGE BESTEMMELSER


Flexordning
Generelt tilmelder eleven sig ét bestemt hold på én bestemt dag, og skal følge dette hold hele sæsonen. Hvis holdet er programsat flere gange om ugen, kan eleven dog flekse til en anden ugedag/dansegang i løbet af sæsonen. Eleven skal dog sende en mail til VM Dans på reception@vmdans.dk for at meddele, at eleven flekser i den pågældende uge, hvilket efterfølgende bliver bekræftet af VM Dans. Vi gør opmærksom på, at det aldrig er tilladt at flekse uden forudgående aftale med VM Dans. VM Dans forbeholder sig endvidere til hver en tid retten til, ikke at acceptere et fleks, hvis det hold eleven ønsker at flekse til, er optaget.

Force Majeure
VM Dans er aldrig ansvarlig forpligtet til at yde erstatning, såfremt VM Dans ikke kan levere i overensstemmelse med handelsbetingelserne, og dette skyldes forhold uden for VM Dans’ kontrol.

Sportsskader
Eleven har ved underskrivelse af handelsbetingelser accepteret, at der er en vis risiko i forbindelse med sportsaktiviteter. VM Dans kan ikke gøres ansvarlig for eventuelle skader.

Forbehold: Eleven er omfattet af de rettigheder, der fremgår af den danske Markedsføringslov og de danske regler om visse forbrugeraftaler. Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer.


Kvittering: Ved betaling online på www.vmdans.dk sendes der umiddelbart efter gennemført køb en automatisk genereret kvittering til elevens’ e-mail adresse.


Elevens ansvar: Hvis eleven ikke modtager en kvittering er det elevens ansvar at kontakte VM Dans for at sikre, at betaling og/eller reservation af holdplads er gennemført.


Levering: Undervisningen foregår fra 17. august 2020 på VM Dans i Aarhus, Sommervej 19, 8210 Aarhus V og fra den 11. august 2020 på VM Dans Randers, Arena Randers, Fyensgade 1, 8900 Randers og fra den 12. august 2020 på VM Dans i Randers, Randers Real Idrætshal, Sven Dalsgaards Vej 2, 8900 Randers og fra den 10. august 2020 på VM Dans i Skanderborg, Audonicon, Grønnedalsvej 14, 8660 Skanderborg samt fra den 10. august 2020 på VM Dans i Horsens, HåndværkerForeningen, Allégade 16A, 8700 Horsens.


Fortrydelsesret: Efter lov om forbrugeraftaler – Forbrugeraftaleloven §18, kan eleven fortryde sin tilmelding.


Fortrydelsesfristen: Fortrydelsesfristen er 14 dage. Fristen regnes fra tilmeldingsdagen. Fortrydelsesretten begrænses, hvis VM Dans har leveret en tjenesteydelse helt eller delvis indenfor fortrydelsesfristens udløb. Derfor vil fortrydelsesretten bortfalde, hvis holdet påbegyndes, inden udløb af de 14 dage.


Hvordan fortryder eleven? Inden udløb af fortrydelsesfristen, skal eleven underrette VM Dans om, at eleven har fortrudt købet og ønsker at ophæve handlen. Eleven skal sende underretningen skriftligt med post til: VM Dans, Sommervej 19, 8210 Aarhus V eller via e-mail til vmdans@vmdans.dk.


Betaling: En sæson betales online med betalingskort eller mobilepay eller i receptionen på VM Dans, Sommervej 19, 8210 Aarhus V.


 


——————————————————————————– 

Kontakt: VM Dans, Sommervej 19, 8210 Aarhus V