Privatlivspolitik - VM Dans

Privatlivspolitik

Behandling af personoplysninger hos Vad Mikkelsen Dans ApS (VM Dans)

Vad Mikkelsen Dans ApS (VM Dans) behandler oplysninger om elever til brug for håndtering af elevernes deltagelse på hold samt til events og turneringer som eleven er tilmeldt. Der indhentes ikke oplysninger, som er unødvendige ifht. håndtering af tilmeldingerne. VM Dans indhenter følgende oplysninger: Navn, adresse, postnr., by, mailadresse, telefonnummer og fødselsdato (ikke fulde cpr.nr.) samt navn på værge, hvis eleven er under 18 år. VM Dans registrerer og behandler aldrig følsomme personoplysninger.

VM Dans sørger for, at oplysningerne behandles i overensstemmelse med Persondataforordningen, herunder, at der kun behandles relevante oplysninger, at de behandles lovligt, rimeligt og gennemsigtigt.

Der behandles kun personoplysninger, som eleverne selv har overdraget ved tilmelding til hold/event/turnering. Fra og med sæson 2018/2019 er tilmelding til hold/events/turneringer uden aflevering af underskreven samtykke senest 2. dansegang ikke muligt, da det vil forhindre VM Dans i at kunne håndtere en tilmelding (Oplysninger bruges til: tilmelding, betaling, kommunikation om holdene, holdlister til instruktører etc)

Personoplysninger om elever hos VM Dans behandles udelukkende internt i VM Dans af relevant/begrænset administrativt personale og videregives som udgangspunkt ikke til 3. part. Dog anvendes administrative systemer og konsulenter, hvor der er indgået databehandleraftaler.

Personoplysninger om elever opbevares, så længe der eksisterer en tilmelding til hold/event/turning. Efter tilmeldingens ophør slettes oplysningerne efter en periode på 5 år af hensyn til danseskolens forpligtelser efter bogføringsloven.

Hver elev har ret til at anmode VM Dans om indsigt i, berigtigelse og sletning af personoplysninger om eleven eller til at gøre indsigelse mod danseskolens behandling. Eleven har ret til dataportabilitet, hvorved efter Persondataforordningens art. 20 forstås, at den registrerede har ret til i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format at modtage personoplysninger om sig selv, som vedkommende har givet til en dataansvarlig, og har ret til at transmittere disse oplysninger til en anden dataansvarlig uden hindring fra den dataansvarlige, som personoplysningerne er blevet givet til.

Eleven har ret til at trække sit samtykke til danseskolens behandling af personoplysninger tilbage.
Personoplysninger anvendes ikke til automatiske afgørelser herunder profilering, jf. Persondataforordningens art 22, stk. 1 og 4.

Eleven skal give særskilt tilladelse til at modtage informationsbreve, der ikke omhandler en specifik tilmelding. Et ”nej tak” til disse informationsbreve har ingen indflydelse på elevens tilmelding til hold/event/turnering.

Kontakt: VM Dans, Sommervej 19, 8210 Aarhus V